Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

6.972

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.517

Hình sự

1.057

Dân sự

4.125

Hôn nhân và gia đình

71

Kinh doanh thương mại

42

Hành chính

5

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

155

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv