Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

5.706

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.207

Hình sự

868

Dân sự

3.437

Hôn nhân và gia đình

58

Kinh doanh thương mại

32

Hành chính

4

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

100

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv