Skip to main content

Toàn văn bài phát biểu tham luận của đ/c Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS Đảng, Chánh án TAND tỉnh tại Hội nghị về nhiệm vụ công tác nội chính, PCTN&CCTP tỉnh Tuyên Quang

(17/06/2021 17:44)

Sáng 16/6/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phát biểu ý kiến tham luận với nội dung “Các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp ở địa phương”. Trang Thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh đăng tải toàn văn bài phát biểu của đồng chí Chánh án như sau:

Thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49 -NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, nhiều năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp của tỉnh công tác cải cách tư pháp đã được các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả rõ nét và có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng hoạt động tư pháp đã được nâng lên; các cơ quan tư pháp trong tỉnh nói chung đã thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, nhất là các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò của hoạt động tư pháp, sự cần thiết phải đẩy mạnh cải cách tư pháp được nâng lên rõ rệt, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào các cơ quan bảo vệ pháp luật. Hoạt động của các cơ quan tư pháp đã góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

E:\Ảnh tin bài\DSC_2043.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Để nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, riêng đối với Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá, đó là:

- Tăng cường công tác bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện các bộ luật mới có hiệu lực và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm áp dụng thống nhất pháp luât trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

- Thực hiện việc đổi mới mô hình tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết vụ án; nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; nâng cao hiệu quả công tác hòa giải dân sự, đối thoại hành chính.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc xét xử; nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký Tòa án; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu giữ các chức danh tư pháp.

- Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án, tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các phiên tòa trực tuyến; công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm việc các tòa chuyên trách; tổ chức cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên; thi nâng ngạch Thẩm phán sơ cấp, trung cấp, cao cấp; thi lựa chọn Thư ký giỏi; Thẩm phán giỏi; Thẩm phán tiêu biểu; Thẩm phán mẫu mực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ chính trị, có thể nói Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, thể hiện được vị trí vai trò “Tòa án là trung tâm, xét xử là trọng tâm”, thực hiện quyền tư pháp…góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người.

Tuy nhiên, nhiệm vụ cải cách tư pháp đặt ra cho các cơ quan tư pháp nói chung và Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh nói riêng còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình phạm tội diễn biến phức tạp, với tính chất và hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Các khiếu kiện hành chính, các tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động phát sinh với chiều hướng gia tăng về số lượng, đa dạng, phức tạp về tính chất. Đòi hỏi của công dân và xã hội đối với các cơ quan tư pháp ngày càng cao; các cơ quan tư pháp phải thật sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người, đồng thời phải là công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Như nội dung đường lối Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hoạt động tư pháp phải có trọng trách bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân. Xây dựng và thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn mới theo hướng tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của Tòa án nhân dân cơ quan thực hiện quyền tư pháp và các cơ quan tổ chức tham gia vào quá trình tố tụng tư pháp…”.

  Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng về thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp trong thời kỳ mới; Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đề ra một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp ở địa phương trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các Kết luận của Bộ Chính trị, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp.

Thư hai: Tăng cường công tác xây dựng, áp dụng thống nhất pháp luật, tiếp tục tập trung nghiên cứu, triển khai các bộ luật mới có hiệu lực được Quốc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành, tích cực tham gia ý kiến đóng góp về những khó khăn vướng mắc trong thực tiến; nhằm áp dụng thống nhất pháp luât trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Đồng thời tăng cường và đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân...nhất là ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh.

Thứ ba: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ án; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự; giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động; công tác thi hành án hình sự, dân sự, hành chính. Đề cao hiệu quả công tác phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội, giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một số loại tội phạm ít nghiêm trọng; hạn chế áp dụng hình phạt tử hình theo quy định của Bộ luật hình sự; áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những tội phạm là người có thẩm quyền trong việc thực thi pháp luật, những người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; những người có chức vụ càng cao mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn phạm tội thì càng phải xử lý nghiêm khắc để làm gương cho xã hội. Đảm bảo các vụ án hình sự đều xét xử đúng người, đúng tội, đúng quy định; không để xảy ra tình trạng hình sự hóa quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự; xét xử oan người không có tội và bỏ lọt tội phạm; các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động đều giải quyết thấu tình đạt lý; trên cơ sở tôn trọng sự thỏa thuận của các đương sự; chất lượng xét xử được nâng cao; hạn chế đến mức thấp nhất số lượng vụ án bị sửa, hủy do lỗi chủ quan; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chiến lược cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Thứ tư: Tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân tiếp cận công lý; tham gia hoạt động tố tụng tai cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bảo đảm sự bình đẳng giữa công dân và cơ quan công quyền trước Tòa án; bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án đều được công khai hóa trên Cổng thông tin điện tử; bảo đảm bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến; thực hiện tốt các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về việc gửi, nhận đơn khởi kiện và các tài liệu chứng cứ kèm theo bằng phương tiện điện tử; việc cấp, tống đạt văn bản tố tụng thông qua hình thức trực tiếp hoặc phương tiện điện tử, nhằm góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới xây dựng Tòa án điện tử, Tòa án thông minh theo yêu cầu của Tòa án nhân dân tối cao.

Thứ năm: Tiếp tục thực hiện việc đổi mới mô hình tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; đảm bảo phòng xét xử được bố trí trang nghiêm, thể hiện vị trí, vai trò trung tâm của Hội đồng xét xử và vị trí của các cơ quan tiến hành tố tụng, theo hướng bảo đảm tính công khai, dân chủ, nghiêm minh; nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử, tạo điều kiện cho Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; bảo đảm quyền tranh luận, bào chữa của bị cáo, Luật sư và những người tham gia tố tụng khác; hướng tới thành lập Tòa Gia đình và người chưa thành niên, bố trí phòng xử án với mô hình thân thiện, bảo vệ tốt nhất lợi ích cho người dưới 18 tuổi; tăng cường nâng cao cơ sở vật chất trụ sở làm việc, trang thiết bị làm việc của các cơ quan tư pháp, đặc biệt là trụ sở làm việc của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tuyên Quang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, coi đây là những khâu đột phá trong hoạt động tư pháp, cải cách tư pháp.

Thứ sáu: Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của cơ quan tư pháp theo hướng tinh gọn, trong sạch, vững mạnh. Quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, bổ trợ tư pháp, nhất là đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp như Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký Tòa án; thực hiện thu hút, tuyển chọn, bổ nhiệm những người có tâm huyết, đủ đức, đủ tài vào làm việc ở các cơ quan tư pháp.

Thứ bảy: Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan dân cử và các cơ quan chức năng đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp nói chung và hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân nói riêng, để kịp thời phòng ngừa, phát hiện xử lý vi phạm; đồng thời nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp, trong đó có hoạt động xét xử của Tòa án tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân. Nhằm phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân đối với hoạt động tư pháp.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp và các cơ quan tư pháp; trên cơ sở triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về bảo vệ an ninh, trật tự nói chung và công tác phòng chống tội phạm nói riêng; trọng tâm là Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016- 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời quán triệt thưc hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo và chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy; của Ban Chỉ đạo cải Cách tư pháp Trung ương, của tỉnh đối với việc thực hiện Nghị quyết số 49 ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 và những năm tiếp theo với mục tiêu:“Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhận dân, phụng sự tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao”.

Ban Biên tập


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 106
cdscv