Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

11.306

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.366

Hình sự

1.817

Dân sự

6.655

Hôn nhân và gia đình

109

Kinh doanh thương mại

81

Hành chính

6

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

272

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv