Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

12.223

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.499

Hình sự

1.938

Dân sự

7.294

Hôn nhân và gia đình

112

Kinh doanh thương mại

88

Hành chính

6

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

286

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv