Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

11.693

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.429

Hình sự

1.866

Dân sự

6.921

Hôn nhân và gia đình

109

Kinh doanh thương mại

82

Hành chính

6

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

280

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv