Loading...
Skip to main content
Bộ máy giúp việc tòa án nhân dân tối cao

Bộ máy giúp việc tòa án nhân dân tối cao

img

BỘ MÁY GIÚP VIỆC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao gồm các vụ và các đơn vị tương đương. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn tổ chức bộ máy; nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc.

VĂN PHÒNG

Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác và phục vụ các hoạt động của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong công tác:

Triển khai, quán triệt các văn kiện, nghị quyết, chi thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong các Tòa án nhân dân.

Xây dựng, đề xuất chiến lược phát triển của Tòa án nhân dân trong từng giai đoạn; tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm hàng năm của Tòa án nhân dân.

Thực hiện công tác thông tin - tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân; quản lý cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao.

Xây dựng các Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác của các Tòa án nhân dân trước Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước và các báo cáo khác với cơ quan Đảng, Nhà nước; trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Quổc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội gửi đến Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Phục vụ hoạt động của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, tiếp nhận và xử lý đơn Tư pháp được gửi đến Tòa án nhân dân tối cao.

Quàn lý cơ sở vật chất, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đàm hậu cần, trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ cho hoạt động chung của cơ quan Tòa án nhân dân tối cao.

CỤC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Tham mưu, giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong công tác:

Xây dng và tt chức thực hiện chương trình, kế hoạch, quy hoạch, đề án, dự án dài hạn, trung hạn và hằng năm về quản lý vá sử dụng khinh phí, tài sản, đầu tư phát triển, xây dựng,kế hoạch cải cách, hiện đại hóa cơ sở vật chất trong các Tòa án nhân dân.

Tổng hợp và lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của các Tòa án nhân dân, kế hoạch quản lý, sử dụng kinh phí cho các tòa án nhân dân và các đơn vị dự toán trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước

Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế, chính sách của Nhà nước ve công tác quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản, đầu tư, xây dựng của các Tòa án nhân dân và các đơn vị dự toán trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao

Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm tập trung để cấp phát một số loại tài sản, phương tiện, trang phục.

VỤ GIÁM ĐỐC KIỂM TRA VỀ HÌNH SỰ, HÀNH CHÍNH

Có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong công tác:

Xem xét, giải quyết các văn bản yêu cầu đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm về lĩnh vực hình sự, hành chính thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của pháp luật.

Tổ chức và cử thư ký các phiên họp, phiên xét xử của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân toi cao về lĩnh vực hình sự, hành chính.

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thi hành án tử hình, ân xá, đặc xá theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác xây dựng pháp luật, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, tổng kết kinh nghiệm xét xử và phát triển án lệ.

VỤ GIÁM ĐỐC, KIỂM TRA VỀ DÂN SỰ, KINH DOANH – THƯƠNG MẠI

Có nhiệm vụ và quyền hạn, giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong công tác:

Xem xét, giải quyết các văn bản yêu cầu đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm về lĩnh vực dân sự, kinh doanh - thương mại và phá sản thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của pháp luật.

Tổ chức và cử thư ký các phiên họp, phiên xét xử của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân toi cao về lĩnh vực dân sự, kinh doanh - thương mại và phá sản.

Phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác xây dựng pháp luật, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, tổng kết kinh nghiệm xét xử và phát triển án lệ.

VỤ GIÁM ĐỐC KIỂM TRA VỀ LAO ĐỘNG, GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

Có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong công tác:

Xem xét, giải quyết các văn bản yêu cầu đề nghị giám đốc thẩm, tái thm về lĩnh vực lao động, hôn nhân, gia đình và người chưa thành niên thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của pháp luật.

Tổ chức và cử thư ký các phiên họp, phiên xét xử của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân ti cao về lĩnh vực lao động, hôn nhân, gia đình và người chưa thành niên.

Phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác xây dựng pháp luật, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, tổng kết kinh nghiệm xét xử và phát triển án lệ.

VỤ PHÁP CHẾ VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

Có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Chánh án Toà án nhân dân tối cao trong công tác:

Xây dựng kế hoạch và đề xuất chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử; tổng kết thực tiễn xét xử và phát triển án lệ.

Xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quc hội; thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Tổ chức rà soát, hệ thống hoá, hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật vễ tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân theo quy định của pháp luật.

Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ văn bản pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

BAN THANH TRA

Có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong công tác:

Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình công tác thanh tra, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng trong các Tòa án nhân dân.

Thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thu khiếu nại, tổ cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tối cao; phối hơp với Vụ T chức - Cán bộ và các đơn vị liên quan giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các Tòa án nhân dân.

Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân; giám sát Thâm phán theo Quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia.

Hướng dẫn, kiểm toa, xác minh và đôn đốc, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức của các Tòa án nhân dân theo quy định.

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật và của Tòa án nhân dân về sử dụng ngân sách; xây dựng cơ bản; mua sắm, quản lý, s dụng công sản; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các Tòa án nhân dân.

VỤ TỔ CHỨC – CÁN BỘ

Có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao:

Quản lý nhà nước về công tác tổ chức cán bộ của Tòa án nhân dân; phối hợp với Bộ Quốc phòng quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức cán bộ.

Nghiên cứu, xây dựng tổ chức, bộ máy và biên chế, cơ cấu, số lượng Thẩm phán và cán bộ, công chức, viên chức; các văn bản quy phạm pháp luật; các dự án, đề án vê tổ chức cán bộ và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong các Tòa án nhân dân.

Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng tâm công tác tổ chức cán bộ.

Quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán, Hội thẩm, cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện Chiến lựợc đào tạọ, bồi dưỡng của Tòa án nhân dân; công tác tuyển chọn, bổ nhiệm Thm phán theo Quy chế làm việc của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thm phán quốc gia.

VỤ TỔNG HỢP

Có nhiệm vụ và quyền hạn tham mưu, giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong công tác:

Đánh giá, thống kê về tình hình hoạt động của các Toà án; thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Là đầu mối trong công tác phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác trợ giúp pháp lý, bồi thường nhà nước, lý lịch tư pháp, thông kê hình sự, thi hành án và các chuyên đề khác.

Thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Thực hiện ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động của Tòa án nhân dân; bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin của Tòa án nhân dân.

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Có nhiệm vụ và quyền hạn tham mưu, giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong công tác:

Quản lý nhà nước về hoạt động hợp tác quốc tế, hoạt động đối ngoại của Tòa án nhân dân tối cao.

Xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển về đối ngoại, hợp tác quốc tế về tư pháp của Tòa án nhân dân.

Thực hiện thủ tục ký kết các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc tế thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân; nghiên cứu về pháp luật quốc tế và tư pháp quốc tế; tham gia xây dựng các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác với nước ngoài về tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Tòa án nhân dân tối cao.

Giải quyết hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hợp tác quốc tế trong hoạt động tố tụng và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về tư pháp của Tòa án.

Xây dựng, tiếp nhận và thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế do Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan chủ trì.

VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

Có nhiệm vụ và quyền hạn tham mưu, giúp Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân trong công tác:

Quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong các Tòa án nhân dân; là đơn vị thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân.

Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng trong các Tòa án nhân dân.

Nắm bắt tình hình, theo dõi, hướng dẫn, phổ biến tuyên truyền hoạt động phong trào, phát hiện và nhân rộng mô hình tập thể, cá nhân điên hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đội ngũ Thẩm phán và cán bộ, công chức, viên chức để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các đơn vị, Tòa án nhân dân.

Thực hiện nghiên cứu lịch sử Tòa án; tổ chức các hoạt động sưu tầm, bảo quản hiện vật lịch sử, tuyên truyền, giáo dục truyền thống của Tòa án nhân dân.

Đề nghị xét, phong tặng danh hiệu thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật; tổ chức trao tặng các Quyết định khen thưởng; quản lý, cấp phát, thu, đổi hiện vật khen thưởng theo quy định của pháp luật.

VỤ CÔNG TÁC PHÍA NAM

Có nhiệm vụ và quyền hạn:

Làm đầu mối liên hệ, tổ chức và thông báo kết quả các buổi làm việc giữa lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các Tòa án nhân dân khu vực phía Nam.

Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển văn bản yêu cầu, đề nghị, khiếu nại, tố cáo đến các đơn vị có thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tối cao.

Thực hiện nghi lễ đoàn ra, đoàn vào; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn của Tòa án nhân dân tối cao.

BÁO CÔNG LÝ

Là cơ quan của Tòa án nhân dân, có chức năng thông tin về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác; tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, vinh danh Thẩm phán để các Tòa án nhân dân tham khảo, học tập.

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đáp ứng nhu cầu của xã hội về nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và hoạt động của hệ thống Tòa án, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

TẠP TRÍ TÒA ÁN NHÂN DÂN

Là cơ quan thông tin pháp lý và các hoạt động của Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác; là diễn đàn khoa học pháp lý, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận về giải quyết, xét xử các vụ việc, tổ chức, hoạt động của Tòa án nhân dân và bình luận án lệ; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong công tác xây dựng các Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh; xây dựng phong trào thi đua yêu nước trong các Tòa án nhân dân.

HỌC VIÊN TÒA ÁN

Học viện Tòa án được thành lập theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường Cán bộ Tòa án. Học viện Tòa án là cơ sở giáo dục đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Học viện Tòa án hoạt động theo quy định của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định so 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khỉ cho mở mã ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

img

Up to Top