Loading...
Skip to main content
Quyết định 813/QĐ-TANDTC

Số ký hiệu:813/QĐ-TANDTC

Hiệu lực:Đang có hiệu lực

Ngày có hiệu lực:26/12/2016

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Số:813/QĐ-TANDTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng phần mềm số hóa các tài liệu trong

Tờ trình các vụ án trình Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng phần mềm số hóa các tài liệu trong Tờ trình các vụ án trình Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Điều 2. Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; các Vụ Giám đốc kiểm tra, Ban Thư ký thuộc Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm tổ chức triển khai áp dụng phần mềm số hóa tài liệu trong Tờ trình các vụ án trình Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Vụ tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật và làm đầu mối tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị có liên quan triển khai áp dụng phần mềm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Vụ trưởng các vụ Giám đốc kiểm tra I, II, III; Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);

- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tin);

- Lưu: VP, Vụ TH TANDTC.

 

CHÁNH ÁN

Nguyễn Hòa Bình

Quyết định 813/QĐ-TANDTC

Số ký hiệu 813/QĐ-TANDTC
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành
Toà án nhân dân tối cao
Lĩnh vực
Toà án
Người ký
Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành 26/12/2016
Ngày có hiệu lực 26/12/2016
Trạng thái Đang có hiệu lực

Danh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 2558

HỆ THỐNG VĂN BẢN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Xuân Kỳ - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

© Bản quyền thuộc về Tòa án nhân dân tối cao.
Đề nghị ghi rõ nguồn (Cổng TTĐT Tòa án nhân dân tối cao) khi đăng tải lại các thông tin, nội dung từ vbpq.toaan.gov.vn.

ácdscv