Loading...
Skip to main content
Chỉ thị 26/CT-TTG

Số ký hiệu:26/CT-TTG

Hiệu lực:Đang có hiệu lực

Ngày có hiệu lực:25/08/2014

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

Số: 26/CT-TTg

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 7, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Để tổ chức triển khai thi hành Luật có hiệu quả, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới, vì sự phát triển bền vững đất nước và chất lượng cuộc sống của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau đây:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo các Nghị định, Quyết định về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Thời hạn trình dự thảo các văn bản này chậm nhất là ngày 15 tháng 10 năm 2014;

b) Phối hợp với các Bộ, cơ quan, tập trung kiểm tra, rà soát các văn bản pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có liên quan về lĩnh vực bảo vệ môi trường đang có hiệu lực thi hành, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, bảo đảm sự thống nhất, phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Hoàn thành việc rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 10 năm 2014;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai chương trình phổ biến, giáo dục Luật Bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Có các hình thức tuyên truyền phù hợp để phổ biến Luật Bảo vệ môi trường đến doanh nghiệp, địa bàn dân cư, hộ gia đình và từng người dân. Công tác này phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp với từng đối tượng. Trong Quý III và Quý IV năm 2014 mở đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường rộng rãi trong nhân dân;

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá, theo dõi tình hình thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc nhằm đánh giá hiệu quả triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường; nắm bắt tình hình thực tế, thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường khi triển khai trên thực tế; đánh giá hiệu quả về nhận thức, ý thức, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả chất lượng của cán bộ, công chức khi thi hành pháp luật về môi trường; thông qua tình hình thực tế để tiếp tục triển khai những biện pháp tăng cường hiệu quả thi hành Luật Bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và giải pháp để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Hoàn thành việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trong năm 2015;

đ) Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường đã được quy định tại Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW. Tháng 12 năm 2014, báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực Bộ, ngành mình quản lý liên quan đến bảo vệ môi trường để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Trong quá trình xây dựng, th