Loading...
Skip to main content
Nghị quyết 143/NQ-CP

Số ký hiệu:143/NQ-CP

Hiệu lực:Đang có hiệu lực

Ngày có hiệu lực:31/12/2013

CHÍNH PHỦ
-------

Số: 143/NQ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

CHÍNH PH

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp, tổ chức ngày 25 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2013, nhiệm vụ năm 2014; tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2013:

a) Trong năm 2013, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục xác định xây dựng thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên hàng đầu của Chính phủ. Việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ trong năm 2013 có nhiều tiến bộ. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo, trực tiếp nghiên cứu, xem xét và cho ý kiến các dự án luật, pháp lệnh. Nhận thức và trách nhiệm của các bộ, cơ quan trong công tác xây dựng luật, pháp lệnh có chuyển biến. Các cơ quan chủ trì soạn thảo đã chủ động, tích cực trong việc soạn thảo, trình Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh được phân công và các dự án luật, pháp lệnh bổ sung theo yêu cầu của Bộ Chính trị và Ủy ban thường vụ Quốc hội. Công tác phối hợp trong quá trình soạn thảo, thẩm định, thẩm tra được thực hiện chặt chẽ và trách nhiệm hơn. Công tác thẩm định, thẩm tra được cải tiến, đổi mới theo hướng tăng cường tham vấn các chuyên gia, các nhà khoa học và phản biện xã hội.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 vẫn còn hạn chế. Lãnh đạo một số bộ, cơ quan chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác xây dựng luật, pháp lệnh; chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế ở một số bộ, cơ quan chưa được quan tâm đúng mức; việc đề xuất xây dựng một số dự án luật, pháp lệnh còn chưa hợp lý, chưa lường trước được khó khăn, chưa xác định rõ về nội dung, tư tưởng chính sách; công tác phối hợp liên ngành còn hạn chế. Số dự án luật, pháp lệnh bổ sung, điều chỉnh tiến độ hoặc đưa ra khỏi chương trình còn nhiều. Chất lượng một số dự án chưa được chuẩn bị tốt nên phải trình nhiều lần, gây lãng phí thời gian và nguồn lực.

Chính phủ yêu cầu, năm 2014 tiếp tục là năm trọng tâm về xây dựng thể chế. Các bộ, cơ quan cần quan tâm đầu tư nguồn lực và chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc bảo đảm tiến độ, chất lượng văn bản được giao soạn thảo. Đồng thời, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo luật, pháp lệnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo. Kiện toàn, bổ sung biên chế, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ công chức làm công tác pháp chế tại các bộ, ngành.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định, thẩm tra dự án luật, pháp lệnh; chủ động đề xuất cụ thể, có kế hoạch chuẩn bị tốt việc tổ chức các phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật trong năm 2014.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chấn chỉnh lại cách làm; rà soát, đề xuất dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 bảo đảm đúng các yêu cầu theo quy định, thật sự khả thi, trình Chính phủ tại phiên họp Chính phủ tháng 01 năm 2014.

b) Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2013 có chuyển biến tích cực, nhất là các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã góp phần cụ thể hóa các luật, pháp lệnh và đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước. Tuy nhiên, việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết còn phổ biến, làm cho cơ chế, chính sách chậm đi vào cuộc sống, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết chưa được giải quyết dứt điểm, đặc biệt là đối với thông tư, thông tư liên tịch. Chất lượng một số văn bản quy phạm pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu, còn tình trạng một số quy định thiếu tính khả thi, cá biệt có nội dung còn gây bức xúc trong xã hội.

Để tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong năm 2014, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan tích cực chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; tập trung soạn thảo, trình và ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực thi hành và các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội ban hành; kiên quyết khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định, thẩm tra văn bản; tăng cường hoạt động tham vấn các chuyên gia; lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; đề cao trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong công tác xây dựng, ban hành văn bản pháp luật; củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan bổ sung kinh phí xây dựng pháp luật hằng năm cho các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung Thông tư số 192/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02 tháng 12 năm 2010 theo hướng tăng định mức chi cho xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, ban hành trước ngày 15 tháng 02 năm 2014.

2. Về sự tham gia của Chính phủ trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và đề xuất một số biện pháp triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi năm 2013 thuộc trách nhiệm của Chính phủ:

Chính phủ đã chấp hành nghiêm túc và bảo đảm chất lượng, tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; chủ động, tích cực tham gia sâu, có chất lượng vào quá trình đề xuất, chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung của Dự thảo Hiến pháp sửa đổi. Chính phủ và Ban chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 đã ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai cho từng giai đoạn, nhiệm vụ. Công tác tổng kết, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 đã được tổ chức quy mô, bài bản, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Chính phủ đã có nhiều đề xuất được Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tiếp thu, đặc biệt là các nội dung liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và chính quyền địa phương.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 15 tháng 01 năm 2014 để tổ chức thực hiện.

3. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội. Trong đó, đề xuất rõ hai phương án về chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp tham gia hoạt động dạy nghề và sản phẩm do hoạt động dạy nghề của cơ sở dạy nghề làm ra, trình Quốc hội cho ý kiến.

4. Về dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi):

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội. Trong đó, nêu rõ việc quy định tuổi đời hưởng lương hưu của cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2016 theo dự án Luật này có liên quan đến việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu quy định tại Bộ luật Lao động hiện hành.

5. Về dự án Luật nhà ở (sửa đổi):

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến Hội đồng thẩm định, hoàn chỉnh dự án Luật nhà ở (sửa đổi), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi):

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.

7. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý của TTgCP, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Nghị quyết 143/NQ-CP

Số ký hiệu 143/NQ-CP
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Lĩnh vực
Tư pháp
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 31/12/2013
Ngày có hiệu lực 31/12/2013
Trạng thái Đang có hiệu lực

Danh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 3547

HỆ THỐNG VĂN BẢN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Xuân Kỳ - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

© Bản quyền thuộc về Tòa án nhân dân tối cao.
Đề nghị ghi rõ nguồn (Cổng TTĐT Tòa án nhân dân tối cao) khi đăng tải lại các thông tin, nội dung từ vbpq.toaan.gov.vn.

ácdscv