Loading...
Skip to main content
Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 375/HD-TLĐ

Số ký hiệu:375/HD-TLĐ

Hiệu lực:Đang có hiệu lực

Ngày có hiệu lực:22/03/2012

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM
--------

Số: 375/HD-TLĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2012

ỚNG DẪN

TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ XI) “MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY”

Căn cứ Hướng dẫn số 42-HD/BTGTW, ngày 12/3/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai công tác tư tưởng trong quá trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn các cấp Công đoàn thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết, để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hiểu biết sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết đối với công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

2. Phát huy vai trò của các cấp Công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

3. Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, hoạt động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng, phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng.

4. Gắn tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với việc tuyên truyền thực hiện Quy định 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung

- Tuyên truyền, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trong hơn 80 năm qua; kết quả và thành tựu của công tác xây dựng Đảng, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, nhất là cán bộ Công đoàn các cấp về tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ xây dựng Đảng. Làm rõ bối cảnh, nguyên nhân, những yêu cầu cấp bách đặt ra đòi hỏi phải ban hành Nghị quyết để xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo đất nước trong tình hình hiện nay.

- Tuyên truyền, quán triệt 8 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra, tập trung tuyên truyền ba vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

- Tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức rõ, đúng đắn công tác xây dựng Đảng là công việc hệ trọng. Vì thế các giải pháp phải đồng bộ, toàn diện, kiên trì, thận trọng, nghiêm túc với quyết tâm cao; vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia góp ý xây dựng Đảng. Đồng thời tích cực tham gia nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn, Luật Lao động và Hiến pháp năm 1992.

- Tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, phương châm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi. Thực hiện các giải pháp bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp “xây với chống”,“chống với xây”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất hiện nay trên cơ sở thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng, các quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả.

2. Hình thức tuyên truyền

- Thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; thông qua các phương tiện truyền thanh, bản tin nội bộ, hệ thống báo chí Công đoàn.

- Thông qua Hội nghị triển khai công tác của các cấp Công đoàn; thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, nhóm tại khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân.

- Thông qua các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ; hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết tại một số Hội nghị báo cáo viên năm 2012; chỉ đạo các cơ quan báo chí trong hệ thống Công đoàn tuyên truyền, giới thiệu Nghị quyết; kiểm tra công tác triển khai thực hiện ở một số Công đoàn ngành và địa phương.

2. LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc bố trí, cử cán bộ tham dự các lớp phổ biến, quán triệt Nghị quyết; cùng với các Ban Đảng tổ chức các Hội nghị góp ý xây dựng Đảng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương; phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết; định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo).

3. Các cơ quan báo chí trong hệ thống Công đoàn bám sát sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền sát hợp với tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ chính trị. Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu Nghị quyết; kết quả học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết; đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin, luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc nội dung, hạ thấp mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết cũng như những biện pháp triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là Nghị quyết cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về lĩnh vực xây dựng Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này, yêu cầu các cấp Công đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; làm cho CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn hiểu biết sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; tích cực vận động CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh.

  

Nơi nhận:

- Các Ban, đơn vị thuộc TLĐ;
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành TW, Công đoàn TCT trực thuộc TLĐ;
- Các cơ quan Báo chí Công đoàn;
- Thường trực Đoàn Chủ tịch TLĐ
- Ban Tuyên giáo TW; Báo cáo
- Lưu VT, TGTLĐ.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Thanh

 

 

Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 375/HD-TLĐ

Số ký hiệu 375/HD-TLĐ
Loại văn bản Văn bản khác
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hành chính
Người ký
Hoàng Ngọc Thanh
Ngày ban hành 22/03/2012
Ngày có hiệu lực 22/03/2012
Trạng thái Đang có hiệu lực

Danh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 2854

HỆ THỐNG VĂN BẢN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Xuân Kỳ - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

© Bản quyền thuộc về Tòa án nhân dân tối cao.
Đề nghị ghi rõ nguồn (Cổng TTĐT Tòa án nhân dân tối cao) khi đăng tải lại các thông tin, nội dung từ vbpq.toaan.gov.vn.

ácdscv